BIP - Przedszkole nr 22 w Chorzowie

BIP - strona główna
Przedszkole nr 22 w Chorzowie

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót

Treść strony

wersja do druku
STATUT JEDNOSTKI
 

 

STATUT

PRZEDSZKOLA  NR 22  W  CHORZOWIE

 

§ 1

 1. Przedszkole nr 22 jest przedszkolem publicznym a jego pełna nazwa brzmi:

PRZEDSZKOLE NR 22

 1. Organem prowadzącym Przedszkole jest Gmina Chorzów.

Nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem sprawuje Śląski Kurator Oświaty

 1. Przedszkole nie posiada imienia. Przedszkolu na wspólny wniosek Rady Pedagogicznej lub Rady Rodziców może być nadane imię, które nadaje organ prowadzący.
 2. Nazwa przedszkola w pełnym brzmieniu :

PRZEDSZKOLE NR 22

41-508 CHORZÓW

UL. Główna 21

TEL: 032/2-459-134

FAX: 032/2-459-134

                                                        przedszkolenr22chorzow@wp.pl

 

 

§ 2

Cele i zadania przedszkola

 1. Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa, a w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego w zakresie

1.1  Udzielania pomocy psychologiczno –pedagogicznej dzieciom przy współpracy z rodzicami

1.2  Sprawowanie opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym

1.3  Umożliwienie dzieciom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej.

 1. Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie i kształcenie się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa, tworząc warunki umożliwiające dziecku osiągnięcie „gotowości szkolnej”
 2. Zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa zarówno pod względem fizycznym jak i psychicznym.
 3. Przedszkole wobec rodziny pełni funkcje doradcza i wspierającą działania wychowawcze.
  1. Wspomaga dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji,
  2. Buduje system wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe,
  3. Kształtuje u dzieci odporności emocjonalną konieczną do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów
   i porażek,
  4. Rozwija umiejętności społeczne dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi,
  5. Stwarza warunki sprzyjające wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych,
  6. Troszczy się o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną, zachęca do uczestnictwa
   w zabawach i grach sportowych,
  7. Buduje dziecięcą wiedzę o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwija umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych,
  8. Wprowadza dzieci w świat wartości estetycznych i rozwija umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
  9. Kształtuje u dzieci poczucie przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawę patriotyczną,

14 .Zapewnienia dzieciom lepsze szanse edukacyjne poprzez wspieranie ich

ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości
i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

15.Realizując powyższe zadania przedszkole:

15.1.Działa w ramach następujących obszarów edukacyjnych:

1)      Kształtowanie umiejętności społecznych,

2)      Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych,

3)      Wspomaganie rozwoju mowy dzieci,

4)   Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują
w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia,

5)   Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci,

6)   Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych,

7)   Wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem,

8)   Wychowanie przez sztukę – muzyka i śpiew, pląsy i taniec,

9)   Wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne,

10)  Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych,

11)  Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych
i w unikania zagrożeń,

12)  Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt,

13)  Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną,

14)  Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania,

15)  Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

15.2.Działania wychowawcze, opiekuńcze i edukacyjne koncentruje na:

1)      Zapewnieniu opieki i wspomaganiu rozwoju dziecka w przyjaznym, zdrowym i bezpiecznym środowisku

2)      Rozpoznaniu i uwzględnianiu indywidualnych potrzeb dzieci

3)      Trosce o zapewnienie równych szans

4)      Umocnieniu wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu

5)      Stwarzaniu warunków do rozwijania: samodzielności, dążenia do osiągania celów, podejmowania odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie

6)      Rozwijaniu wrażliwości moralnej, uczy odróżniania dobra i zła

7)      Rozbudzaniu ciekawości poznawczej, zachęcaniu do aktywności badawczej i wyrażania własnych przeżyć i myśli

8)      Kształtowaniu umiejętności obserwacji otaczającego środowiska, rozumienia prostych zjawisk przyrody, zapoznaje się z otoczeniem przyrodniczym, społecznym, kulturowym i technicznym dziecka

9)      Rozwijaniu wrażliwości estetycznej, tworzeniu warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej

10)  Zapewnieniu warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego, bezpiecznego postępowania i zachowań prozdrowotnych

11)  Pobudzaniu i zachęcaniu dzieci do wyrażania swoich uczuć, do otwartego kontaktu z rówieśnikami i dorosłymi

12)  Zapewnieniu dzieciom poczucia bezpieczeństwa pod względem fizycznym i psychicznym.

                                     15.3.Prowadzi działalność innowacyjną i diagnostyczno-oceniającą.

1)      Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi w sposób dostosowany do wieku dziecka i jego potrzeb rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych

2)      Nauczyciel zapewnia dzieciom bezpośrednią i stałą opiekę w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć organizowanych poza terenem przedszkola 

3)      Uczestniczenie dziecka w zajęciach organizowanych poza terenem placówki uzależnione jest od zgody rodziców lub prawnych opiekunów dziecka

4)      Współpracuje z poradnią psychologiczno - pedagogiczną zapewniając w miarę potrzeb specjalistyczną konsultację i pomoc

 1. Stosuje w swoich działaniach przepisy bhp i ppoż. oraz regulaminy obowiązujące w przedszkolu dotyczące omawianego zakresu.
 2. Dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców, prawnych opiekunów lub osoby przez nich upoważnione zapewniające dziecku bezpieczeństwo z uwzględnieniem następujących zasad:

1)      Obowiązkiem rodziców (prawnych opiekunów) lub osób upoważnionych,
po przyprowadzeniu dziecka do przedszkola, jest osobiste przekazanie dziecka pod opiekę woźnej lub nauczyciela

2)      Woźna lub nauczyciel osobiście przekazuje dziecko rodzicom (prawnym opiekunom) lub osobom upoważnionym przez nich na postawie pisemnego oświadczenia pod warunkiem, iż osoby te nie znajdują się pod wpływem środków odurzających

3)      Rodzice (prawni opiekunowie) dziecka przejmują pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez osobę upoważnioną w oświadczeniu, niepełnoletnią lub z przyczyn losowych zgłoszoną telefonicznie.

 1. Wychowankowie przedszkola ubezpieczeni są od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 2. W przedszkolu na wniosek rodziców (prawnych opiekunów dziecka) mogą być organizowane zajęcia dodatkowe.

19.1.  Zajęcia dodatkowe rozwijające zainteresowania, uzdolnienia i talenty dzieci:

a)                 płatne: język angielski, zajęcia muzyczno – taneczne i inne w zależności od potrzeb dzieci i oczekiwań rodziców,

b)                bezpłatne: gimnastyka ogólnorozwojowa, gimnastyka korekcyjna, logopedia, zajęcia komputerowe dla dzieci 5/6 letnich, kółko: taneczne, rytmiczne, przyrodnicze,  teatralne, plastyczne,

19.2.  Czas trwania zajęć dodatkowych dostosowany jest do wieku i możliwości rozwojowych dzieci a także do rodzaju aktywności.

19.3. Za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów dziecko może uczestniczyć w lekcjach religii organizowanych na terenie przedszkola.

 1. Szczegółowe zadania przedszkola i sposoby ich realizacji zawarte są w programie rozwoju przedszkola oraz w rocznym planie działania przedszkola opracowywanym na dany rok szkolny.

 

§ 3

Organy przedszkola i ich kompetencje

 1. Organami przedszkola są:

1.1.Dyrektor Przedszkola

1.2. Rada Pedagogiczna

1.3.Rada Rodziców.

 1. Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców uchwalają swoje regulaminy, które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa i niniejszym statutem.
 2. Przedszkolem kieruje dyrektor.
 3. Stanowisko dyrektora powierza organ prowadzący przedszkole. Kandydata na stanowisko dyrektora wyłania się w drodze konkursu. Wymagania, jakie powinien spełnić kandydat określają odrębne przepisy. Organ, który powierzył stanowisko dyrektora może go dowołać w trybie określonym art. 38 Ustawy o Systemie Oświaty.
 4. Dyrektor przedszkola kieruje bieżącą działalnością przedszkola, reprezentuje placówkę na zewnątrz. Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników obsługi i administracji.

6.Zadania dyrektora w zakresie działalności wychowawczej, opiekuńczej i dydaktycznej:

6.1.Kierowanie bieżącą działalnością dydaktyczno - wychowawczą i opiekuńczą   

przedszkola

6.2.Stworzenie dzieciom warunków do wszechstronnego i optymalnego rozwoju

6.3.Sprawowanie nadzoru nad rocznym przygotowaniem przedszkolnym dzieci 6 letnich do podjęcia obowiązku szkolnego; informowanie w tym zakresie dyrektora danej szkoły

6.4.Organizowanie indywidualnego, obowiązkowego rocznego przygotowania

             Przedszkolnego w oparciu o orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej i na

            wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dziecka

6.5.Na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) dziecka organizowanie w ramach planu zajęć przedszkolnych nauki religii.     

     7. Zadania dyrektora, jako przewodniczącego Rady Pedagogicznej:

      7.1.Sprawowanie nadzoru pedagogicznego,

      7.2.Opracowanie wspólnie z Radą Pedagogiczną planu działalności placówki    

    z wykorzystaniem wyników badań diagnostyczno – oceniających

7.3.Gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonania oceny ich pracy

według zasad określonych  odrębnymi przepisami

  7.4.Przewodniczenie Radzie Pedagogicznej i realizacja jej uchwał

  7.5.Wstrzymywanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych przepisami prawa

           i powiadomienie o tym stosownych organów.

   8. Zadania dyrektora w ramach współpracy z Radą Rodziców:

8.1.Realizacja uchwał Rady Rodziców w ramach jej kompetencji stanowiących,

   8.2.Wstrzymywanie uchwał Rady Rodziców niezgodnych z przepisami prawa

         i powiadomienie o tym stosownych organów.

9. Zadania dyrektora, jako kierownika zakładu pracy

9.1.   Przygotowanie arkusza organizacji przedszkola oraz przedstawienie go do zaopiniowania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny i zatwierdzenia organowi prowadzącemu

9.2.   Opracowanie planu finansowo-rzeczowego przedszkola

9.3.   Przestrzeganie dyscypliny finansowej

9.4.   Organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi przedszkola

9.5.   Współpraca z organem prowadzącym oraz instytucjami nadzorującymi
i kontrolującymi

9.6.   Przyznawanie nagród oraz wymierzanie kar porządkowych

9.7.   Kierowanie polityką kadrową przedszkola, zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz

         innych pracowników przedszkola

9.8.   Administrowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych zgodnie                            

        z obowiązującym regulaminem

9.9.   Prowadzenie dokumentacji kancelaryjnej, archiwalnej i finansowej zgodnie                             

         z obowiązującymi przepisami.

 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola.
 2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w placówce.
 3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.
 4. Rada Pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
 5. Do podstawowych zadań Rady Pedagogicznej należy:

14.1.Zatwierdzenie planów pracy placówki po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców

14.2.Zatwierdzenie projektu statutu lub jego zmian

14.3.Opracowanie programu rozwoju placówki

14.4.Podejmowanie uchwał  w  sprawie  innowacji,  eksperymentów,  programów  

         autorskich po zaopiniowaniu przez Radę  Rodziców

14.5.Uchwalenie regulaminu Rady Pedagogicznej

14.6.Ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli

14.7.Przyjęcie lub skreślenie dziecka z listy przedszkolaków w trakcie roku szkolnego.

 1. Rada Pedagogiczna opiniuje :

15.1.Projekt planu finansowego placówki

15.2.Wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych

         wyróżnień

15.3.Organizację pracy placówki w tym zwłaszcza tygodniowego rozkładu zajęć

15.4.Przebieg i wyniki pracy wychowawczej i edukacyjnej z dziećmi

15.5.Propozycje  dyrektora  w  sprawach  przydziału  nauczycielom  stałych  prac  i  zajęć

                w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć

                dydaktyczno - wychowawczych i opiekuńczych.

 1. Rada Pedagogiczna zbiera się na obowiązkowych zebraniach zgodnie z harmonogramem opracowanym na dany rok szkolny.
 2. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są większością głosów w obecności, co najmniej połowy jej członków.
 3. W posiedzeniach Rady Pedagogicznej mogą uczestniczyć z głosami doradczymi specjaliści i goście zaproszeni przez dyrektora.
 4. Posiedzenia Rady Pedagogicznej są protokołowane.
 5. Nauczyciele zobowiązani są do zachowania tajemnicy służbowej dotyczącej uchwał, wniosków i spostrzeżeń z posiedzenia rady pedagogiczne.
 6. Informacje dotyczące bezpośrednio dziecka mogą być udzielone tylko rodzicom lub prawnym opiekunom.
 7. Rada Pedagogiczna może występować do organu prowadzącego z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora oraz do Kuratora Oświaty o zbadanie i ocenę działalności przedszkola, dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w placówce.
 8. Dyrektor może wstrzymać wykonanie uchwały, jeśli jest niezgodna z prawem i powiadamia o tym organ prowadzący, sprawujący nadzór pedagogiczny.
 9. Zasady pracy Rady Pedagogicznej określa regulamin jej działalności.
 10. Rada Rodziców jest społecznym organem przedszkola i stanowi samorządną reprezentację rodziców (prawnych opiekunów) dzieci uczęszczających do Przedszkola nr 22 w Chorzowie ul. Brzezińskiej 1A
 11. Rada Rodziców funkcjonuje w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola.
 12. Członkowie Rady Rodziców wybierani są co roku podczas zebrań grupowych rodziców (prawnych opiekunów), przynajmniej po jednym przedstawicielu rodziców (prawnych opiekunów) z każdej grupy.
 13. Zadaniem Rady Rodziców jest w szczególności

28.1.                     Współdziałanie z przedszkolem w celu jednolitego oddziaływania na dzieci przez rodzinę i przedszkole w procesie opiekuńczo – wychowawczym i dydaktycznym

28.2.                      Uczestniczenie w życiu przedszkola przyczyniając się do ciągłego podnoszenia, jakości pracy placówki i zaspokojenia potrzeb dzieci

28.3.                      Prezentowania wobec dyrektora i Rady Pedagogicznej opinii rodziców we wszystkich sprawach dotyczących działalności przedszkola

28.4.                      Przekazywania rodzicom dzieci uczęszczających do przedszkola informacji
o udzielanej pomocy na rzecz placówki oraz działalności finansowej Rady Rodziców.

 1. W celu wspierania statutowej działalności przedszkola Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców (opiekunów prawnych) oraz innych źródeł.
 2. Rada Rodziców poprzez różne formy swego działania zapewnia realizację uprawnień statutowych społeczności rodzicielskiej.
 3. W przypadku nie respektowania tych uprawnień przez dyrektora lub podległych jej pracowników, Rada Rodziców może złożyć pisemne zażalenie na tego rodzaju stan rzeczy do dyrektora oraz ma prawo oczekiwać wyczerpujących odpowiedzi.
 4. W przypadku braku wyjaśnień w spornych sprawach w ustawowym terminie Rada Rodziców ma prawo wnieść zażalenie do organu prowadzącego.
 5. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor przedszkola, który zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji i umożliwia bieżącą wymianę informacji.
 6. Wszelkie spory miedzy organami przedszkola rozstrzyga dyrektor placówki, uwzględniając zakresy kompetencji tych organów.

§ 5

 1. Statut przedszkola określa organizację przedszkola z uwzględnieniem przepisów § 5

 

§ 6

Organizacja przedszkola oraz warunki pobytu w przedszkolu

 1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci w zbliżonym wieku.

1.1.Zasady doboru dzieci do grup mogą zostać rozszerzone np. według potrzeb, zainteresowań, uzdolnień 

 1. W przedszkolu są 3 oddziały zbliżone wiekowo, do których uczęszczają dzieci w wieku 3-6 lat
 2. Liczba miejsc organizacyjnych w przedszkolu wynosi 75
 3. Liczba dzieci w oddziale wynosi 25.
 4. Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada:

5.1  Sale zajęć dla poszczególnych oddziałów I,II,III

5.2 Salę zabaw

5.3 Sanitariaty

5.4  Szatnię,

5.5  Pomieszczenia administracyjne,

5.6  Kuchnię

5.7  Ogród przedszkolny.

5.8  Pomieszczenie gospodacze

5.9  Magazyn żywieniowy

5.10                      piwnica

 1. Sale zajęć, dla każdej grupy wyposażone są w meble, sprzęt, pomoce dydaktyczne gwarantujące dziecku bezpieczną zabawę i naukę.
 2.  Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego z  odpowiednio dobranymi urządzeniami dostosowanymi do ich dzieci.
 3. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych organizowany jest jak najdłuższy pobyt dzieci w ogrodzie.
 4. Dziecko niepełnosprawne może zostać przyjęte do przedszkola, o ile stopień i rodzaj niepełnosprawności pozwala na zapewnienie przez przedszkole odpowiednich warunków rozwoju (przygotowanie kadry, zmniejszenie liczebności oddziału, odpowiednie warunki lokalowe)

§ 7

 1. Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o podstawę programową oraz dopuszczone przez dyrektora przedszkola programy wychowania przedszkolnego.
 2. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.
 3. Na wniosek rodziców w przedszkolu prowadzone są zajęcia dodatkowe płatne i bezpłatne.
 4. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności zajęć muzyczno-tanecznych, nauki języka obcego, nauki religii i zajęć rewalidacyjnych jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi:

4.1.Z dziećmi w wieku 3-4 lat –  od 15 do 20 minut

4.2.Z dziećmi w wieku 5-6 lat – około 30 minut

 

 1. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy.

§ 8

 1. Przedszkole jest placówką trzyoddziałową.

§ 9

 1. Organizację pracy przedszkola określa arkusz organizacyjny zatwierdzony przez organ prowadzący.
 2. W arkuszu organizacji przedszkola określa się w szczególności:

 

2.1.   Czas pracy poszczególnych oddziałów,

2.2.   Liczbę pracowników przedszkola, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze,

2.3.   Ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący.

 

§ 10

 1. Organizację pracy przedszkola w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia ustalony przez    dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, który dostosowany jest do założeń programowych oraz oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów)
 2. Na realizację podstawy programowej przeznacza się nie mniej niż 5 godzin dziennie, przy czym:

2.1. co najmniej 1/5 czasu  należy przeznaczyć na zabawę ( w tym czasie dzieci bawią się

       swobodnie, przy  niewielkim udziale nauczyciela)

2.2.  co najmniej 1/5 czasu  ( w przypadku młodszych dzieci – 1/4 czasu) dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp. (organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe, ogrodnicze itd.).

2.3.  co najmniej 1/5 czasu  zajmują różnego rodzaju zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego,

2.4.  pozostały czas – 2/5 czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować ( w tej puli mieszczą się jednak czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne).

 1. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

§ 11

 1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący, zgodnie z ust. 3.
 2. Dzienny czas pracy przedszkola ustalony przez organ prowadzący na wniosek dyrektora i rady przedszkola, w tym czas przeznaczony na realizację podstawy programowej, wynosi 9, 5 godzin dziennie

 

 1. Terminy przerw w pracy przedszkola - wakacje letnie (lipiec i sierpień) ustala organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola i rady rodziców.
 2. Dzienne godziny pracy przedszkola ustala dyrektor, uwzględniając oczekiwania rodziców (prawnych opiekunów).
 3. Zasady odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu i odpłatności za korzystanie z wyżywienia przez pracowników ustala organ prowadzący.

§ 12

Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola

 1. Statut określa zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników, w tym zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole z uwzględnieniem przepisów § 12 - 15.

 

 1. Dyrektor powierza każdemu nauczycielowi i innym pracownikom przedszkola szczegółowy zakres obowiązków.
 2. W przedszkolu zatrudnieni są pracownicy administracji i obsługi na stanowiskach:

3.1. Starszy intendent

3.2. Szef kuchni

3.4. Pomoc nauczyciela

3.5. Starsza woźna

3.6. Konserwator    

3.7.Rzemieślnik

 1. Do zadań dyrektora, nauczycieli i pozostałych pracowników należy odpowiedzialność
  za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu i poza jego terenem w czasie wycieczek i spacerów, itp.
 2. Dyrektor, nauczyciele i pozostali pracownicy przedszkola stwarzają dzieciom bezpieczne warunki pobytu w przedszkolu m.in. poprzez bezpieczne i funkcjonalne urządzenie udostępnionych dzieciom pomieszczeń, przestrzeganie zasad HACCP, udział w szkoleniach z zakresu udzielania pierwszej pomocy, bhp i ppoż.
 3. Dyrektor odpowiedzialny jest za przeszkolenie pracowników z zakresu z pierwszej pomocy przedmedycznej, wyposażenie apteczki, wyposażenie placówki w odpowiedni sprzęt p. ppoż., właściwe oznakowanie dróg ewakuacyjnych oraz zakup atestowanych zabawek i wyposażenia.
 4. Dyrektor odpowiedzialny jest za zapewnienie bezpieczeństwa nauczycielom w szczególności poprzez ograniczenie zagrożeń stanowiskowych, przestrzeganie i  stosowanie zasad bhp i ppoż., kierowanie na badania lekarskie oraz zapewnienie odpowiednich warunków socjalnych.

§ 13

 1. Dyrektor przedszkola za zgodą organu prowadzącego może utworzyć stanowisko wicedyrektora lub inne stanowiska kierownicze.
 2. Powierzenia i odwołania ze stanowiska wicedyrektora dokonuje dyrektor przedszkola,
  po uzyskaniu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców i organu prowadzącego.
 3. W przypadku nieobecności dyrektora przedszkola zastępuje go nauczyciel w zakresie,
  do jakiego został upoważniony.
 4. Nauczyciel zastępujący dyrektora pod jego nieobecność wykonuje zadania zgodnie z ustalonym podziałem kompetencji między nim a dyrektorem:

4.1.Współdecyduje w sprawach, do jakich został upoważniony przez dyrektora

 przedszkola,

4.2.W przypadku nieobecności dyrektora reprezentuje placówkę na zewnątrz.

 

§ 14

 1. Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwu nauczycieli zależnie od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań oraz z uwzględnieniem propozycji rodziców (prawnych opiekunów).
 2. Liczbę nauczycieli w poszczególnych oddziałach, co roku zatwierdza organ prowadzący.
 3. W miarę możliwości organizacyjnych oraz dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, nauczyciele prowadzą swój oddział przez wszystkie lata pobytu dziecka w przedszkolu.
 4. Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą zgodnie z obowiązującą podstawą programową i dopuszczonymi przez dyrektora programami, odpowiada, za jakość i wyniki tej pracy, szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa.

§ 15

 1. Przedszkole, za zgodą nauczyciela posiadającego kwalifikacje logopedy, powierza mu prowadzenie zajęć logopedycznych.

 

§ 16

 1. Nauczyciele współdziałają z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania dzieci, z uwzględnieniem prawa rodziców (prawnych opiekunów) do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju.
 2. Przedszkole prowadzi różnorodne formy współpracy z rodzicami:

2.1.Zebrania ogólne i grupowe

2.2. Konsultacje indywidualne rodzica (prawnego opiekuna) z nauczycielem

2.3. Bieżące konsultacje i rozmowy indywidualne z nauczycielami

2.4. Gazetki okolicznościowe

2.5. Gazetki informacyjne

2.6. Gazetki edukacyjne

2.7. Ekspozycje prac plastycznych dzieci

2.8. Zajęcia otwarte

2.9. Wspólne imprezy i uroczystości przedszkolne połączone z pokazami osiągnięć dzieci.

 1. Nauczyciele organizują stałe spotkania z rodzicami (prawnymi opiekunami) we wrześniu, styczniu i maju.
 2. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:

4.1.Przestrzeganie niniejszego statutu,

4.2.Respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców,

4.3.Przestrzeganie ustalonej organizacji dnia w przedszkolu.

4.4.Przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola lub przez upoważnioną przez

rodziców osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo,

4.5.Terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu,

4.6. Informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu,

4.7. Po każdej nieobecności dziecka spowodowanej chorobą, rodzice bądź prawni opiekunowie zobowiązani są przedłożyć nauczycielowi przedszkola zaświadczenia lekarskie potwierdzające możliwość przebywania  w  grupie  rówieśniczej,

4.8. W przypadku choroby zakaźnej wychowanka jego rodzice bądź prawni opiekunowie zobowiązani są do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie dyrektora przedszkola

4.9. Niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych

4.10. Zapewnienie regularnego uczęszczania do przedszkola dzieci sześcioletnich podlegających obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego,

     4.11.Rodzice są zobowiązani do informowania o realizacji obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego dziecka 6-cioletniego w tym informowania
o realizacji tego zadania w kraju i za granicą do 30 września.

     4.12.Niespełnienie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego dziecka sześcioletniego podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

      4.13.Przez niespełnienie obowiązku rozumie się nieusprawiedliwioną nieobecność w czasie jednego miesiąca, na co najmniej 50 % obowiązujących zajęć edukacyjnych w przedszkolu

4.14.Zaopatrzenie dzieci w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce,

4.15.Wspieranie nauczycieli w celu osiągnięcia gotowości szkolnej dziecka,

4.16.Inne obowiązki wynikające w uregulowań wewnętrznych przedszkola.

4.17.W przypadku dziecka podlegającego obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego dopełnienie czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka
do przedszkola, a także zapewnienie regularnego uczęszczanie dziecka na zajęcia
oraz powiadomienie dyrektora szkoły podstawowej w obwodzie, której dziecko mieszka o realizacji tego obowiązku w placówce przedszkolnej, w terminie
do 30 września każdego roku.

 1. Rodzice mają prawo do:

5.1.Zapoznania się z realizowanymi w przedszkolu planami i programami pracy

 dydaktyczno – wychowawczej,

5.2.Uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat aktualnego rozwoju i postępów edukacyjnych dziecka,

5.3.Uzyskiwania informacji o stanie gotowości szkolnej swojego dziecka, aby mogli

je w osiąganiu tej gotowości, odpowiednio do potrzeb, wspomagać,

5.4.Uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli i psychologa w rozpoznawaniu

 przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,

5.5.Wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji

 pracy przedszkola,

5.6.Wnoszenia skarg i interwencji oraz zgłaszania wniosków dotyczących działań

            statutowych przedszkola zgodnie z obowiązującą w placówce procedurą:

 „Procedura przyjmowania skarg, interwencji i wniosków”.

 1. Dyrektor określa i powierza każdemu nauczycielowi oraz innym pracownikom przedszkola szczegółowy zakres obowiązków.
 2. Do zakresu zadań nauczycieli należy:

7.1.Planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno – wychowawczej zgodnie z obowiązującym programem, ponoszenia odpowiedzialności za jej jakość,

7.2. Wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań,

7.3.Prowadzenia obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowania tych obserwacji,

7.4.Prowadzenia analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna) z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki
w klasie I szkoły podstawowej (nauczyciele dzieci sześcio – lub pięcioletnich, których rodzice zdecydują o posłaniu ich do szkoły w wieku 6 lat)

7.5.Stosowanie twórczych i nowatorskich metod nauczania i wychowania,

7.6.Odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu  w przedszkolu i poza terenem w czasie wycieczek, spacerów itp.,

7.7.Współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno – pedagogiczną, zdrowotną itp.,

7.8.Planowanie własnego rozwoju zawodowego – systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia

 zawodowego,

7.9.Dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę pomieszczeń,

7.10.Eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci,

7.11.Współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania

               i nauczania dzieci,

7.12.Prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej

i opiekuńczej - zgodnie z obowiązującymi przepisami,

7.13.Realizacja zaleceń dyrektora i osób kontrolujących,

7.14.Inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, kulturalnym

lub rekreacyjno – sportowym.

7.15.Przez niespełnienie obowiązku rozumie się nieusprawiedliwioną nieobecność
w czasie jednego miesiąca na co najmniej 50 % obowiązujących zajęć edukacyjnych w przedszkolu

 

§ 17

      Wychowankowie przedszkola

 1. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat, z zastrzeżeniem § 16 ust. 2, 3 oraz § 5 ust. 2
 2. Do przedszkola może uczęszczać dziecko z opinią poradni psychologiczno – pedagogicznej o potrzebie wczesnego wspomagania jego rozwoju z zastrzeżeniem, że pobyt ten może odbywać się w przedszkolu masowym.
 3. Do przedszkola może uczęszczać dziecko z orzeczeniem poradni psychologiczno – pedagogicznej o potrzebie indywidualnego nauczania w sytuacji, gdy jego stan zdrowia uniemożliwia mu lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola.
 4. Do przedszkola może uczęszczać dziecko z orzeczeniem poradni psychologiczno – pedagogicznej o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego w sytuacji, gdy jego stan zdrowia uniemożliwia mu lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola.
 5. Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie obowiązku szkolnego, może uczęszczać
  do przedszkola do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym ukończy 10 lat.
 6. Dziecko w wieku 6 lat jest zobowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.
 7. Dzieci w wieku 6 lat mogą roczne przygotowanie przedszkolne odbywać w placówce za granicą 
 8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach do przedszkola może uczęszczać dziecko, które ukończyło 2, 5 roku.
 9. Dziecko należące do kościoła lub innego związku wyznaniowego, którego święta religijne nie są dniami ustawowo wolnymi od pracy może być zwolnione z zajęć obowiązkowych na prośbę rodzica.
 10. Dziecko może uczęszczać na lekcje religii za zgodą jego prawnego opiekuna.
 11. Przedszkole zapewnia dzieciom przestrzeganie praw wynikających z Konwencji o Prawach Dziecka, a w szczególności:·

11.1.Właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo – wychowawczego

 i dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej

11.2.Szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania

11.3.Ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej;

11.4.Poszanowania jego godności osobistej

11.5.Pełnego bezpieczeństwa podczas pobytu w przedszkolu i zajęć zorganizowanych

   poza przedszkolem

11.6.Poszanowania własności

11.7.Opieki i ochrony

11.8.Partnerskiej rozmowy na każdy temat

11.9.Akceptacji jego osoby

11.10.Swobody wyrażania myśli i przekonań

11.11.Rozwijania zdolności, zainteresowań i talentów

11.12.Pomocy w przypadku trudności w procesie wychowawczo-dydaktycznym

11.13.Doświadczania konsekwencji własnego zachowania

11.14.Różnorodności doświadczeń

11.15.Wspólnoty i solidarności w grupie.

 1. Dziecko uczęszczające do przedszkola ma obowiązek:

12.1.Przestrzegania ustalonych norm współżycia w grupie

12.2.Sprzątania po zabawie

12.3.Poszanowania wspólnej własności

12.4.Poszanowania pracy innych osób (dzieci i dorosłych)

12.5.Przestrzegania zakazów i nakazów dotyczących bezpieczeństwa

12.6.Wywiązywania się z przydzielonych zadań. 

 1. Przy respektowaniu praw dzieci przyzwyczajamy je do:

13.1.Aktywności, twórczości i eksperymentowania

13.2.Samodzielności w podejmowaniu zadań, w dokonywaniu wyborów

13.3.Zaradności wobec sytuacji problemowych

13.4.Działania zespołowego z rówieśnikami, młodszymi i starszymi kolegami

13.5.Poznawania swoich ograniczeń i możliwości, akceptacji siebie i innych

13.6.Tolerancji, otwartości wobec innych

13.7.Bycia z innymi i służenia im pomocą

13.8.Przestrzegania zasad bezpiecznego pobytu w przedszkolu – własnego i innych.

 1. Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę jawności i pełnej dostępności.
 2. Terminy i zasady przyjęcia dzieci do przedszkola określa Regulamin Rekrutacji Dzieci do Przedszkoli.
 3. Rekrutacja dzieci przeprowadzana jest w terminie od 15 marca do 15 kwietnia każdego roku.
 4. Priorytet w przyjęciu do przedszkola mają:

17.1.Dzieci sześcioletnie i pięcioletnie

17.2.Dzieci matek lub ojców pracujących, samotnie wychowujących dzieci

17.3.Dzieci matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany

   stopień niepełnosprawności, całkowitą niezdolność do pracy lub niezdolność

   do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów

17.4.Dzieci z rodzin zastępczych

17.5.Dzieci, które uczęszczały do przedszkola w ubiegłym roku szkolnym

17.6.Dzieci obojga rodziców pracujących

17.7.Dzieci, które mają rodzeństwo uczęszczające do tutejszego przedszkola

 1. Dzieci przyjmowane są do przedszkola w oparciu o kartę zgłoszenia na podstawie decyzji komisji rekrutacyjnej.
 2. Imienne listy dzieci przyjętych do przedszkola wywieszone są w miejscu dostępnym dla zainteresowanych 29 kwietnia każdego roku kalendarzowego o godz. 9.00
 3. Dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w następujących przypadkach:

20.1.Zaleganie z odpłatnością za przedszkole w sytuacji wyczerpania dopuszczalnych

   przez Kodeks Cywilny form informowania rodziców o powstałej zaległości

 płatniczej i proponowanych przez dyrektora sposobów jej uiszczenia

20.2. Nieobecność dziecka ponad miesiąc bez wyjaśnienia jej przyczyny ze strony

   rodziców (prawnych opiekunów)

20.3. Gdy dziecko swoim zachowaniem powoduje zagrożenie zdrowia lub życia innych

        wychowanków przedszkola lub nauczycieli po konsultacji z poradnią

        psychologiczno – pedagogiczną

20.4. Gdy rodzice zataili ważne informacje o dziecku, które uniemożliwiają jego pobyt

        w przedszkolu

20.5. W przypadku nieprzestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego statutu.

§ 18

1.    Statut obejmuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej:

       nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi i administracji.

2.    Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się:

4.9  Statut znajduje się w kancelarii przedszkola i jest dostępny dla rodziców

 i pracowników przedszkola.

 1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.
 3. W razie zmian prawnych statut może ulec zmianie.

STATUT WCHODZI W ŻYCIE Z DNIEM UCHWALENIA.

 

Statut niniejszy został uchwalony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej nr 22 w dniu

31 sierpnia 2010roku

 

 

Aneks nr 1 do § 2 pkt. 1.1 Statutu Przedszkola nr 22 w Chorzowie z dnia 31.08.2010r.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu

 

 1. Przedszkole organizuje i udziela pomocy psychologiczno –pedagogicznej dzieciom uczęszczającym do przedszkola, ich rodzicom oraz nauczycielom.
 2. Korzystanie z pomocy psychologiczno –pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.
 3. Pomoc psychologiczno –pedagogiczna udzielana dziecku polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka.
 4. Pomoc psychologiczno –pedagogiczna udzielana rodzicom dzieci i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców oraz nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia efektywności i pomocy psychologiczno –pedagogicznej.
 5. Organizacja pomocy psychologiczno –pedagogicznej jest zadaniem dyrektora.
 6. Pomoc psychologiczno –pedagogicznej udzielają dzieciom nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi.
 7. Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno –pedagogicznej odbywa się we współpracy z :
  1. rodzicami dzieci,
  2. poradniami psychologiczno –pedagogicznymi, w tym specjalistami,
  3. placówkami doskonalenia nauczycieli,
  4. innymi przedszkolami, szkołami i placówkami
  5. organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami działającymi na rzecz rodziny i dzieci.
  6. Pomoc psychologiczno –pedagogiczna udzielana jest z inicjatywy:
   1. dziecka,
   2. rodziców dziecka,
   3. nauczyciela, wychowawcy lub specjalisty, prowadzącego zajęcia z dzieckiem,
   4. poradni psychologiczno –pedagogicznej, w tym specjalistycznej.
   5. Pomoc psychologiczno –pedagogiczna jest udzielna w formie:
    1. zajęć specjalistycznych: korekcyjno –kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,
    2. porad i konsultacji
    3. Pomoc psychologiczno –pedagogiczna jest udzielna rodzicom dzieci i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.
    4. Zajęcia korekcyjno –kompensacyjne organizowane są dla dzieci z zaburzeniami odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba uczestników tych zajęć wynosi do 5.
    5. Zajęcia logopedyczne organizowane są dla dzieci z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę. Liczba uczestników tych zajęć wynosi do 4.
    6. Zajęcia socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia terapeutyczne organizowane są dla dzieci z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne. Liczba uczestników tych zajęć wynosi do 10.
    7. Porady i konsultacje dla dzieci oraz porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia dla rodziców i nauczycieli prowadzą nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści.
    8. Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści prowadzą działania mające na celu rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizyczne dzieci oraz rozpoznanie ich zainteresowań i uzdolnień, a także zaplanowanie wsparcia związanego z rozwijaniem zainteresowań i uzdolnień dzieci.
    9. Działania, o których mowa w ust.15, obejmują obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole.
    10. W razie stwierdzenia, że dziecko ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne wymaga objęcia pomocą psychologiczno –pedagogiczną nauczyciel, wychowawca grupy wychowawczej lub specjalista informuje o tym niezwłocznie dyrektora.
    11. Planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno –pedagogicznej należy do obowiązków zespołu składającego się z nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych oraz specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem.
    12. Zespół, o którym mowa w ust. 18, tworzy dyrektor.
    13. Zespół tworzony jest dla:
     1. dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie kształcenia indywidualnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinię poradni psychologiczno –pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej –niezwłocznie po otrzymaniu orzeczenia lub opinii,
     2. dziecka, w stosunku, do którego stwierdzono, że ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne wymaga objęcia pomocą psychologiczno –pedagogiczną – niezwłocznie po przekazaniu przez nauczyciela, wychowawcę grupy wychowawczej lub specjalistę informacji o potrzebie objęcia dziecka taka pomocą.
     3. Prace zespołu koordynuje osoba wyznaczona przez dyrektora. Jedna osoba może koordynować prace kilku zespołów.
     4. Zadania i sposób działania zespołu pomocy psychologiczno –pedagogicznej określają przepisy szczegółowe.
     5. Zadaniem pedagoga i psycholog w zakresie pomocy psychologiczno –pedagogicznej jest:
      1. prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych dzieci, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, a także wspierania mocnych stron dziecka,
      2. minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz realizacja różnych form pomocy psychologiczno –pedagogicznej,
      3. prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej.
      4. Zadaniem logopedy w zakresie pomocy psychologiczno –pedagogicznej jest:
       1. prowadzenie badań wstępnych w celu ustalenia stanu mowy dzieci, w tym mowy głośnej i pisma,
       2. diagnozowanie logopedyczne oraz, odpowiednio do jego wyników, udzielanie pomocy logopedycznej poszczególnym dzieciom z trudnościami w uczeniu się, we współpracy z nauczycielami prowadzącymi zajęcia z tym dzieckiem,
       3. prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i grupowej dla dzieci,
       4. podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej,
       5. współpraca z najbliższym środowiskiem dziecka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Rada Pedagogiczna:                                                               Rada Rodziców:

 

 


 

 

  osoba odpowiedzialna za treść: Sylwia Thienel - Otręba, dnia: 2012-11-30
utworzony: 06-10-2006 / modyfikowany: 26-05-2019
rejestr zmian

Stopka serwisu

© BIP - Przedszkole nr 22 w Chorzowie 2020