BIP - Przedszkole nr 22 w Chorzowie

BIP - strona główna
Przedszkole nr 22 w Chorzowie

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót

Treść strony

wersja do druku
PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI I KOMPETENCJE
 1. Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa, a w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego w zakresie

1.1  Udzielania pomocy psychologiczno –pedagogicznej dzieciom przy współpracy z rodzicami

1.2  Sprawowanie opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym

1.3  Umożliwienie dzieciom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej.

 1. Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie i kształcenie się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa, tworząc warunki umożliwiające dziecku osiągnięcie „gotowości szkolnej”
 2. Zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa zarówno pod względem fizycznym jak i psychicznym.
 3. Przedszkole wobec rodziny pełni funkcje doradcza i wspierającą działania wychowawcze.
  1. Wspomaga dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji,
  2. Buduje system wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe,
  3. Kształtuje u dzieci odporności emocjonalną konieczną do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów
   i porażek,
  4. Rozwija umiejętności społeczne dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi,
  5. Stwarza warunki sprzyjające wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych,
  6. Troszczy się o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną, zachęca do uczestnictwa
   w zabawach i grach sportowych,
  7. Buduje dziecięcą wiedzę o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwija umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych,
  8. Wprowadza dzieci w świat wartości estetycznych i rozwija umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
  9. Kształtuje u dzieci poczucie przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawę patriotyczną,

14 .Zapewnienia dzieciom lepsze szanse edukacyjne poprzez wspieranie ich

ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości
i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

15.Wychowankowie przedszkola ubezpieczeni są od następstw nieszczęśliwych wypadków w firmie ubezpieczeniowej.

16.  Za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów dziecko może uczestniczyć w zajęciach katechetycznych organizowanych na terenie przedszkola.

17.  Szczegółowe zadania przedszkola i sposoby ich realizacji zawarte są w programie rozwoju przedszkola oraz w rocznym planie działania przedszkola opracowanym na dany rok szkolny.

18.  Przedszkole organizuje zajęcia dodatkowe z uwzględnieniem w szczególności potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci.

 

 osoba odpowiedzialna za treść: Agnieszka Juranek, dnia: 2012-11-30
utworzony: 10-12-2012 / modyfikowany: 10-12-2012
wprowadził(a): Agnieszka Noga
rejestr zmian

Stopka serwisu

© BIP - Przedszkole nr 22 w Chorzowie 2020